Novosti, vijesti, aktuelnosti...

 
 
 

CG Broker-Diler AD Podgorica je zakazao drugu ponovljenu redovnu skupštinu akcionara

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Obavještavamo akcionare da je sazvana druga ponovljena XXVI redovna skupština akcionara "CG Broker-Diler"AD za dan 29.06.2022. godine u 12:00 časova. Predviđeni Dnevni red je isti kao za sjednicu koja je bila zakazana za 10.05.2022. godine i ponovljenu na dan 06.06.2022. godine, a koje nijesu održane jer nije bilo potrebnog kvoruma za održavanje istih. Za glasanje elektronskim putem i za obrazce glasačkih listića akcionari mogu kontaktirati sekretara Društva. 
Privremena obustava obavljanja osnovne djelatnosti
vesti/logo CG broker-Diler.jpg


Na dan 30.03.2022. godine investiciono društvo "CG Broker-Diler" AD Podgorica privremeno obustavlja obavljanje osnovne djelatnosti. Naime, na inicijativu menadžmenta, zbog otežanih uslova poslovanja Društva, skupština akcionara je donijela Odluku o privremenoj obustavi u cilju zaštite adekvatnosti kapitala Društva.
Na naš zahtjev Komisija za tržište kapitala je na dan 30.03.2022. godine donijela Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Društvu na period od 12 mjeseci.

Na osnovu prethodno naznačenog, obavještavamo sve klijente da počev od 30.03.2022. godine:
-
 prestajemo sa prijemom naloga za kupoprodaju finansijskih instrumenata i povlačimo iz sistema berze sve postojeće naloge;
- svim klijentima ćemo vršiti prenos finansijskih instrumenata sa rezervisanih pozicija kod nas na njihove slobodne pozicije u CKDD;
- klijentima koji imaju novčana sredstva na klijentskom računu kod Društva, ista ćemo prenositi na njihove vlasničke žiro-račune;

U vezi statusa svojih finansijskih instrumenata, kao i za instrukcije u vezi prenosa novčanih sredstava klijenti  nas mogu kontaktirati direktno putem telefona: +382 20 230489 i e-maila: cgbroker@t-com.me svakim radnim danom od 10-12 časova. 

Obavještenje o trećem terminu za vanrednu skupštinu akcionara

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Obavještavamo akcionare da je sazvana treća (drugo ponavljanje) vanredna skupština akcionara "CG Broker-Diler"AD za dan 24.02.2022. godine. Predviđeni Dnevni red je isti kao za sjednicu koja je bila zakazana za 29.12.2021. godine i ponovljenu na dan 25.01.2022. godine, a koje nijesu održane jer nije bilo potrebnog kvoruma za održavanje istih. 

Obavjestenje o neradnim danima

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Obavještavamo sve klijente da je 10. januar naš prvi radni dan u 2022. godini.

Svim klijentima i poslovnim partnerima želimo srećnu i uspješnu Novu 2022. godinu!  

Obavještenje o sazivanju ponovljene vanredne skupštine akcionara

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Obavještavamo akcionare da je sazvana ponovljena vanredna skupština akcionara "CG Broker-Diler"AD za dan 25.01.2022. godine. Predviđeni Dnevni red je isti kao za sjednicu koja je bila zakazana za 29.12.2021. godine, a koja nije održana jer nije bilo potrebnog kvoruma za održavanje. 

Crnogorski elektroprenosni sisitem AD počeo isplatu dividendi

vesti/olovka crvena.bmp

Na osnovu odluke o raspodjeli dividende, koja je donijeta na vanrednoj sjednici skupštine akcionara, održanoj 26.10.2021.g. vršiće se isplata dividende akcionarima iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. godini.
Isplata dividende se vrši posredstvom filijala CKB-a i počinje od 17.12.2021. godine. Neto iznos dividende je 0,046716173 € po akciji. 

Obavjestenje o sazivanju vanredne Skupstine akcionara CG Broker-Diler AD Podgorica 

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Na osnovu Odluke Odbora direktora CG Broker-Diler AD Podgorica (Društvo), za dan 29.12.2021. godine zakazana je vanredna sjednica skupštine akcionara Društva. Akcionari imaju mogućnost glasanja i elektronskim putem, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Obrazac glasačkog listića, kao i punomoćja za prisustvo sjednici Skupštine, akionari mogu dobiti u prostorijama Društva ili elektronskim putem, na upit akcionara.   

Crnogorski Telekom AD počeo isplatu dividende akcionarima

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na dan 22.09.2021. godine Crnogorski Telekom AD je počeo isplatu dividende akcionarima, za poslovnu 2020. godinu. Isplata se vrši posredstvom šaltera CKB-a. Bruto iznos dividende po akciji je 0,02 €, a pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su posjedovali akcije na dan 23.06.2021. godine, tj. na dan donošenja Odluke o raspodjeli dobiti. 

Zetatrans AD počeo isplatu dividende akcionarima

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na dan 30.08.2021. godine počela je isplata dividende akcionarima Zetatrans AD Podgorica. Dividenda iznosi 0,11€ po akciji (buto iznos). Isplata dividende se vrši u skladu sa Odlukom donijetom na sjednici skupštine akcionara od 29.06.2021. godine, tako što se akcionarima koji imaju žiro-račun kod NLB taj iznos uplaćuje direktno, a ostali akcionari treba da kontaktiraju Zetatrans i da dobiju potrebne instrukcije za način naplate svoje dividende. 

MIG AD Podgorica počeo da isplaćuje akcionare

vesti/strelica_gore_205px.jpg

Na dan 06.08.2021. godine, Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG" AD Podgorica, počelo je da isplaćuje akcionare, a po osnovu Odluke o smanjenju kapitala koja je donijeta na dan 05.04.2021. godine. Svi akcionari koji na taj dan posjeduju akcije simbola MIGF imaju pravo na naznačenu isplatu.  Iznos za isplatu je 0,67 EUR po akciji i isplata se vrši posredstvom Hipotekarne banke. Akcionarima je data mogućnost da podignu novac u narednih šest mjeseci, počev od 06.08.2021.g. 

Marina AD i Napredak AD isplaćuju dividende 

vesti/lupa.bmp

Marina AD Bar isplaćuje dividendu iz neraspoređene dobiti,  po osnovu Odluke skupštine akcionara od 07.04.2021. godine. Bruto iznos dividende je 0,11 EUR.
O načinu isplate akcionarima - fizičkim licima potrebno je kontaktirati Društvo.

Napredak AD Kotor isplaćuje dividendu akcionarima, na osnovu Odluke skupštine akcionara održane 30.06.2021. godine. Bruto iznos dividende je 0,005 EUR i isplaćuje se posredstvom mreže filijala CKB, počev od 04.08.2021. godine. 

Hoteli Sveti Stefan AD počeli isplatu dividende

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na dan 27.07.2021. godine Hoteli Sveti Stefan AD Budva počeli su isplatu dividende iz poslovne 2020. godine. Isplata je u neto iznosu 0,05688 EUR po akciji i vrši se posredstvom mreže filijala CKB-a. 

Jugopetrol AD počinje na dan 26.07.2021.g. isplatu dividende

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na dan 26.07.2021. godine Jugopetrol AD počinje sa isplatom dividende akcionarima. Isplata dividende će se vršiti na osnovu Odluke sa redovne skupštine akcionara, održane 16.06.2021. godine.
Dividende će se isplaćivati preko mreže filijala Erste banke AD Podgorica, u neto iznosu od 0,364 EUR po akciji. 

Elektroprivreda CG počinje sa isplatom dividende

vesti/olovka crvena.bmp

Na osnovu odluke skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2021. godine, Elektroprivreda Crne Gore AD, na dan 20.07.2021. godine počeće isplatu dividende akcionarima iz poslovne dobiti ostvarene u prošoj godini.
Bruto iznos dividende je 0,29 € i isplaćuje se posredstvom mreže filijala Prve banke Crne Gore. 

Telekom AD počinje isplatu drugog dijela dividende iz 2019. godine

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na dan 19.05.2021. godine, posredstvom šaltera CKB-a, počinje ispalata dividende akcionarima "Crnogorski Telekom" AD.

Dividenda od 0,04 € u bruto iznosu, odnosno 0,0364 € u neto iznosu, je drugi dio dividende iz poslovne 2019. godine.  

Jugopetrol AD počeo isplatu divididende akcionarima

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na dan 19.04.2021. godine, Jugopetrol AD je počeo isplatu akcionarima, a na osnovu Odluke sa vanredne skupštine akcionara održane 30.03.2021. godine.
Isplata se vrši preko mreže filijala Erste banke AD Podgorica. Dividenda po akciji iznosi 0,30 EUR u bruto iznosu, odnosno 0,273 EUR u neto iznosu.
  

Crnogorski Telekom donio odluku za dividende

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma AD koja je održana 23.09.2020.godine odlučeno je da se 1.890.958 eura – odnosno 4 centa po akciji – isplati akcionarima na ime dividende, dok će se preostali dio dobiti u iznosu od 2.401.379 eura raspodijeliti u zadržanu dobit. 

Na dan 16.07.2020. godine počinje isplata dividende za akcionare Jugopetrola

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara Jugopetrol AD, koja je donijeta 18.06.2020. godine, na dan 16.07.2020. godine, posredstvom mreže filijala Erste banke, počinje isplata dividende akcionarima. Bruto dividenda po akciji iznosi 0,50 EUR, odnosno 0,455 EUR u neto iznosu. 

Luka Kotor AD na dan 25.07.2019. godine počela isplatu dividende

vesti/lupa.bmp

Na osnovu Odluke skupštine akcionara koja je donijeta na dan 26.06.2019. godine, Luka Kotor AD iz Kotora, počela je isplatu dividende akcionarima posredstvom mreže filijala CKB, počev od 25.07.2019. godine. Bruto iznos za isplatu je 0,276 EUR po akciji. 

Crnogorski Telekom AD isplaćuje dividendu od 3.07.2019.g.

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma, koja je donijeta na dan 29.05.2019. godine, počinje isplata divididende. Bruto iznos dividende po akciji je 0,10 EUR i isplata počinje na dan 03.07.2019. godine, posredstvom mreže filijala CKB Banke. 

Jugopetrol AD 27.06.2019. godine počinje isplatu dividende

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na dan 27.06.2019. godine, posredstvom mreže filijala Erste banke, počinje isplata dividende za akcionare Jugopetrol AD. Dividenda po akciji je 0,97 € u bruto iznosu, odnosno 0,883 € neto iznos. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su to bili na dan 28.05.2019. godine, tj. na dan održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta Odluka. 

Budvanska rivijera AD od 15.06.2019.g. isplaćuje dividendu

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD počinje sa isplatom dividende na dan 15.06.2019. godine. Ispalta će se vršiti posredstvom filijala CKB, a neto dividenda po akciji iznosi 0,14595697 €. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su to bili na dan 24.04.2019.g. tj. na dan donošenja ove odluke.   

Godišnje skupštine akcionara sa najavom raspodjele dobiti

vesti/olovka.jpg

Societe Generale banka Montenegro, Jugopetrol AD i Crnogorski Telekom zakazali su godišnje skupštine akcionara na kojima će se izmedju ostalog razmatrati predlozio odluka  o raspodjeli dobiti. Sjednice su zakazane za 15. maj; 28. maj  i 29. maj ove godine.   

"Plantaže" AD Podgorica isplaćuju dividendu preko šaltera CKB

vesti/graf.jpg

Kompanija "Plantaže" AD Podgorica počela je sa isplatom dividendi na osnovu odluke skupštine akcionara od 29.06.2018. godine. Isplata za domaća fizička lica vrši se posredstvom šaltera CKB, počev od 17.12.2018. godine. Neto dividenda po akciji iznosi oko 0,00345 eur. 

Jugopetrol AD počinje isplatu dividende preko CKB banke

vesti/graf.jpg

Na dan 29.06.2018. godine, Jugopetrol AD je počeo isplatu dividende preko mreže filijala CKB banke.  Ukupan bruto iznos dividende je 4.514.352 EUR, odnosno 0,97 EUR po akciji bruto (0,88 EUR neto) iznos. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su upisani u spisak akcionara na dan 31.05.2018.godine (datum donošenja Odluke o raspodjeli dobiti  za poslovnu 2017. godinu). 

Jugopetrol AD je opredijelo za dividendu akcionarima 4,5 miliona eura 

vesti/graf.jpg

Na skupštini akcionara Jugopetrol AD, odrzanoj 31.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura, što predstavlja 0,97 € po akciji u bruto iznosu, odnosno oko 0,88 € u neto iznosu.


 

Societe Generale Montenegro banka donijela Odluku o isplati dividende

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na skupštini akcionara odrzanoj 16.05.2018. godine  donijeta je odluka o raspodjeli dobiti akcionarima za 2017. godinu u bruto iznosu 3.695.636,24€.